bệnh viện mắt điện biên phủ: thông tin – thời gian làm việc