Số: 840/TB-CĐKTKT Thông báo

Về việc triệu tập ứng viên đủ điều kiện tham dự phỏng vấn/thực hành (vongf2) Kỳ xét tuyển viên chức năm 2021